2017 februari 7

Plastavfall blir energi i cementproduktionen – en metod med flera fördelar

Cementa använder restmaterial som exempelvis plast som bränsle, material som av ekonomiska eller praktiska skäl inte går att återvinna. Innan materialet når fabriken passerar det en kedja av specialiserade aktörer där var och en ansvarar för att följa gemensamma miljöprinciper.

Plastavfall blir energi. En cementugn är en lämplig plats för förbränning av restmaterial
En cementugn är en lämplig plats för förbränning av restmaterial

Dagens Nyheter har publicerat en artikel där de pekar på att en leverantör av plastavfall till Cementa i Slite trots detta kan ha levererat material som hade kunnat bli ny plast. 

– För oss är det viktigt att respektera och arbeta i linje med avfallshierarkin, vilket innebär att man så långt som möjligt återanvänder eller återvinner materialet i nya liknande produkter. Först om det inte är möjligt använder vi det som bränsle, säger Anders Jansson, marknadsdirektör på HC Miljö. HC Miljö är Cementas systerbolag som ansvarar för anskaffa avfall till fabrikerna i Sverige.

Vid cementfabriken används restmaterial som bränsle i tillverkningen. En cementugn är en lämplig plats för ändamålet eftersom det sker i höga temperaturer i ett slutet system. Samtidigt går askan från avfallet in som ett råmaterial i cementen. 

Genom att använda alternativa avfallsbaserade bränslen vill Cementa så långt som möjligt minska mängden fossila bränslen. Slitefabriken använder idag till 58 procent alternativa bränslen och har därmed hittills minskat utsläppen av koldioxid med mer än 170 000 ton årligen. Cementfabriken spelar även en viktig roll i hela samhällets avfallshantering eftersom avfallet tas om hand och sedan utnyttjas som energi och delvis råmaterial. 

Cementa har som krav att alla bränslen ska vara väl specificerade och levererade av specialiserade återvinningsföretag. 

– Vi utgår från att våra leverantörer endast levererar avfall som inte går att materialåtervinna, i enlighet med avfallshierarkin och utifrån vad vi avtalat med dem, säger Anders Jansson. 

– Som kund har vi förstås ett ansvar att följa upp våra leverantörer. Vi kommer nu att ha en diskussion med det bolag som är producentansvarigt och den berörda materialåtervinnaren och vi kommer se till att vara ännu tydligare på den här punkten i våra avtal framöver. 

För mer information, kontakta Anders Jansson, marknadsdirektör på HC Miljö, telefon 019-766 24 62 eller anders.jansson@hcmiljo.se. Läs gärna frågor och svar om alternativa bränslen på: http://www.cementa.se/sv/QA-alternativbranslen