Betydande nationella konsekvenser av ett Natura 2000-utpekande

2017-03-30

Med anledning av de diskussioner som följt av interpellationsdebatten i Riksdagen i tisdags, vill Cementas förtydliga effekterna av ett Natura 2000-utpekande. – Det skulle starkt äventyra våra möjligheter att få fortsatt täkttillstånd efter 2021, och därmed äventyra den långsiktiga försörjningen av cement i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Länsstyrelsens förslag består av flera delområden: dels ett större område på Filehajdar som direkt begränsar kalkstensutvinningen, dels ett par mindre utökningsområden i det rikkärr som ligger strax söder om det tänkta verksamhetsområdet.

– En utökning här innebär kraftigt begränsade förutsättningar för Cementa att få ett nytt tillstånd efter 2021. Vi avser att jobba intensivt med skyddsåtgärder för att säkerställa att befintliga Natura 2000-områden inte skadas, och även kompensationsåtgärder där vi i omgivningarna kan skapa större områden med rikkärr än vad Länsstyrelsen avser skydda genom Natura 2000. Detta försvåras dock om utökningarna av Natura 2000-området kommer till stånd, och innebär dessutom en utdragen politisk process som äventyrar cementförsörjningen efter 2021, säger Karin Comstedt Webb.

Det är viktigt att vara medveten om att ett Natura 2000-utpekande av regeringen i princip är ett oåterkalleligt beslut. Därför ligger det ett betydande ansvar hos ansvariga myndigheter att handskas varsamt med denna typ av områdesskydd.

– Vi har för avsikt att verka på Gotland i mer än 100 år framöver. Det är då även självklart för oss att erbjuda lösningar som gynnar vattenförsörjningen och den lokala naturmiljön på Gotland, säger Karin Comstedt Webb.

Läs mer här om konsekvenserna för Sverige om det nuvarande förslaget genomförs.  

Karin Comstedt Webb

Hållbarhetschef, Cementa
Tfn: 
08 58 79 69 31
Mob: 
0708 64 99 07