2018 januari 4

En säker plats för bränslehanteringen

Vid Slitefabriken planerar man för en framtida lösning för bränslehantering och förvaring, som ska minska riskerna för brand och möjliggöra tidig upptäckt om olyckan är framme.

Johan Bering. Johan Bering, projektchef.
Johan Bering, projektchef.

Branden vid Cementa den 24 april var en allvarlig händelse. Slitefabrikens projektchef Johan Bering har haft fullt upp sedan dess med att riva den drabbade byggnaden och att förbereda för en framtida lösning.

– Det blev ett mycket komplicerat rivningsarbete med förstörda spännstag och stora tunga limträbalkar som brunnit. Konstruktionen kunde kollapsa när som helst.  Att göra det på ett säkert sätt blev en rejäl utmaning. Det där är inget som jag vill vara med om igen, konstaterar Johan Bering.

Han berättar att brandutredningarna kommit fram till att det sannolikt var en självantändning i bränslematerialet som startade branden, något som är mycket svårt att förhindra. 

Bränslehall Slite. Den tillfälliga lagerbyggnaden uppfördes under sommaren.
Den tillfälliga lagerbyggnaden uppfördes under sommaren.

Inget långvarigt stopp

Det blev dock inget långvarigt stopp i produktionen för Cementa. Efter två veckor kunde en del av krossanläggningen köras igen och idag är ytterligare en krosslina igång. Ett temporärt tältutrymme har byggts upp för bränslehanteringen i väntan på den nya hallen.

Separerar material från varandra

När det nya hallen nu projekteras är den största förändringen att materialen separeras och lagras i mindre volymer åtskilda från varandra. Den kommer också vara placerad på en lämpligare plats – längre bort från Slites kritiska fjärrvärmeanläggning  och ett av fabrikens största ställverk. Nästan all hantering av gummi som tidigare pågick i bränslehallens närhet flyttas nu till Östra brottet.

Karta bränslelager Slite. Planerade ytor för lagring och hantering av alternativa bränslen.
Planerade ytor för lagring och hantering av alternativa bränslen.

Först-in-först-ut-princip

Lagringskapaciteten behöver dimensioneras rätt. Om ugnen stannar och en ny fartygslast är på väg kan den inte stoppas – då behöver allt bränsle fortfarande rymmas inomhus. Det planeras också för bättre logistiska flöden där det material som togs emot först också används först.

Tidig brandupptäckt viktigt

Den viktigaste utmaningen är dock att installera teknik för att upptäcka en brand så tidigt som möjligt, och därmed skapa bättre förutsättningar att kunna släcka den effektivt innan den hunnit bli för stor. Den nya hallen kommer därför att förses med ett detektionssystem. 
– Vi tittar just nu förutsättningslöst på olika tekniker som t.ex. värmekameror och aspirationsdetektering, en teknik som suger in luft och kan notera rökpartiklar för att trygga en så tidig upptäckt som möjligt.

Johan Bering konstaterar att många saker kommer att förbättra brandsäkerheten när byggnationen av den nya bränslehallen tar fart under våren.