Lokal miljöpåverkan och samhälle

Vår industri märks, och vi strävar efter att begränsa våra verksamheters påverkan på grannar och närmiljön och så långt det är möjligt.

Vi driver tung industri, och det medför buller och vibrationer, särskilt i närheten av täkter, cementfabriker och hamnar där vi lastar och lossar material. Vi arbetar proaktivt för att minska bullernivåerna, bland annat genom att bygga ljuddämpande vallar, kapsla in utrustning och maskiner och ha tydliga regler för fartygsoperatörerna.

En öppen dialog med våra grannar är viktigt för oss. Vi förmedlar kontinuerligt information till våra grannar genom nyhetsblad, möten och webbplatsen för att berätta om utsläppsnivåer och olika förbättringsprojekt.

Sprängningar i kalkstenstäkter nära bostadsområden kräver extra varsamhet. Vi spränger i första hand på fasta tider och vi informerar i samband med andra planer.

Damning

Krossning, transport och materialhantering kan medföra damning. Vid torrt klimat och vind kan det damma från materialupplag. Vi minskar problemet med damning genom att placera utrustning inuti byggnader, sopa vägarna, ibland inkapsla själva dammkällan och utveckla sprinklersystem som begränsar spridningen.

Utsläppen av stoftpartiklar har minskat avsevärt på senare år genom investering i nya och förbättrade filter. Då och då sker ändå stoftutsläpp på grund av tillfälliga problem i processen. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra både filter och arbetsmetoder för att minimera dessa utsläpp. Alla våra fabriker arbetar under strikta villkor för utsläpp.

Vattenförvaltning

Vi strävar efter att begränsa verksamheternas påverkan på naturliga vattenresurser så långt det är möjligt. Vi följer strikta miljöbestämmelser så att brytning av råmaterial inte skadar lokala yt- och grundvattenresurser. För att säkra kvaliteten på använt vatten från våra anläggningar finns sedimenteringsbassänger vid viktiga utsläppsställen, och vi gör löpande kvalitetsmätningar. Alla våra anläggningar har system för vattenåtervinning. 

Läs mer om hur vi arbetar med vattensituationen lokalt på Gotland. 


 

 

Våra fabriker:

Depå och leverans:

Vi har ett väl utvecklat nätverk för effektiv och miljöanpassad distribution av cement. Läs mer om våra 16 sjönära depåer. 

Nyhetsbrevet Utsikt för grannarna till våra fabriker >>

 
En ansvarsfull kalkstensbrytning - se mer om hur vi arbetar för att minska påverkar på närmiljön: