Lokal miljöpåverkan och samhälle

Tung industri som delvis präglar vår verksamhet, orsakar buller och vibrationer, särskilt i närheten av täkter, cementfabriker och hamnar där vi lastar och lossar material. Vi arbetar proaktivt för att minska bullernivåerna, bland annat genom att bygga ljuddämpande vallar, kapsla in utrustning och maskiner och säkrar tydliga avtal med fartygsoperatörer för att undvika klagomål. 

En öppen dialog med våra grannar är viktigt för oss. Vi förmedlar kontinuerligt information till våra grannar genom nyhetsblad, möten och webbplatsen för att berätta om utsläppsnivåer och olika förbättringsprojekt.

Sprängningar i kalkstenstäkter nära bostadsområden kräver extra varsamhet. Vi spränger i första hand på fasta tider och vi informerar i samband med andra planer.

Damning
Damm från krossning, transport och materialhantering kan anses störande. Vid torrt klimat och vind kan det damma från materialupplag. Vi minskar problemet med damning genom att placera utrustning inuti byggnader, sopa vägarna, ibland inkapsla själva dammkällan och utveckla sprinklersystem som begränsar spridningen.

Utsläppen av stoftpartiklar har minskat avsevärt på senare år genom investering i nya och förbättrade filter. Då och då sker ändå stoftutsläpp på grund av tillfälliga problem i processen. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra både filter och arbetsmetoder för att minimera dessa utsläpp. Alla våra fabriker arbetar under strikta villkor för utsläpp.

Vattenförvaltning
Vi strävar efter att begränsa verksamheternas påverkan på naturliga vattenresurser så långt det är möjligt. Vi följer strikta miljöbestämmelser så att brytning av råmaterial inte skadar lokala yt- och grundvattenresurser.

Vid vissa av våra produktionsplatser påverkar brytningen den lokala vattensituationen, vilket gör oss extra försiktiga vid dessa anläggningar. Inträngning av grundvatten i stenbrotten kan leda till att lokala grundvattennivåer sjunker. Vid platser där vår anläggning påverkar den lokala vattenförsörjningen samarbetar vi med kommun och länsstyrelse för att hitta fungerande lösningar. Vid Degerhamnfabriken fungerar det gamla vattenfyllda stenbrottet som en uppsamlingsdamm för vatten från det aktiva brottet. Den förser en bonde i närheten med bevattningsvatten och fabriken med processvatten och bevattningsvatten för att binda damm.

För att säkra kvaliteten på använt vatten från våra anläggningar finns sedimenteringsbassänger vid viktiga utsläppsställen, och vi gör löpande kvalitetsmätningar. Alla våra anläggningar har system för vattenåtervinning. 

Lokala situationer utmanar framtida verksamhet
Cementfabriken i Skövde har under flera års tid arbetat för ett tillstånd för fortsatt täktverksamhet. Olika intressen i staden och skilda åsikter om påverkan på naturen har gjort att processen dragit ut på tiden. I mars 2016 fick Cementa sin tillståndsansökan godkänd i Mark- och miljödomstolen, men domen har överklagats och ärendet fortsätter.

I Slite på Gotland ligger den största cementfabriken. Vi förbereder nu ansökan om nytt täkttillstånd från 2021. Under 2015 meddelade Länsstyrelsen på Gotland att de vill peka ut nya områden som  Natura 2000-område för att skydda unika naturvärden. Dessa områden ligger delvis på Cementas planerade framtida brytningsmark. Sedan dess pågår diskussionerna kring hur man balanserar behovet av cement i samhället och arbetstillfällen på Gotland å ena sidan, och behovet av att skydda natur genom nya Natura 2000-områden å andra sidan. Beslutet i frågan har gått vidare från lokal till nationell nivå. 

Biologisk mångfald i täktområden 
Stenbrott och täkter är påtagliga i naturen och de påverkar landskapet och närmiljön eftersom de förändrar villkoren för flora och fauna. Väl skötta täkter kan faktiskt öka den biologiska mångfalden, eftersom det öppna landskapet erbjuder vissa växter och djur nya möjligheter i form av boplatser och minskad konkurrens. Dessa områden kan därför attrahera nya arter.

Vi arbetar kontinuerligt med att planera för en god biologisk mångfald vid våra täkter. Vissa av dessa ligger dessutom i anslutning till skyddade områden vilket kräver särskilda hänsyn.
När den industriella aktiviteten på en plats avslutats ska området återlämnas genom att göras tillgängligt för annan användning. 

I juni 2015 öppnade Skövdefabriken upp en del av den gamla täkten för allmänheten. Det har blivit en plats för promenader, motion och rekreation. På sommaren betas området av får för att fortsätta hålla det öppet och tillgängligt. På vintern kan den långa slänten användas för lek och pulkaåkning.

Quarry Life Award – ett globalt initiativ
HeidelbergCement har etablerat Quarry Life Award (QLA), som är en internationell forskningstävling som äger rum varannat år. Målet med tävlingen är att öka kunskapen om biologisk mångfald i täkter och utveckla nya ideer och metoder för att ytterligare stärka den. Dessutom syftar QLA till att uppmärksamma den unika natur som ofta finns i täkter.

QLA är en plattform för att skapa relationer med skolor och universitet, förmedla till natur- och miljöintresserade studenter att vi verkar på ett ansvarsfullt sätt och att de genom tävlingen kan bidra i det fortsätta arbetet.

I den andra omgången 2014 deltog skolungdomar och studenter från 22 olika länder. Projektet inom HeidelbergCement Northern Europe, där Cementa ingår, var detta år koncentrerat till kalkstensbrotten i Slite och Degerhamn. Vinnarna i den regionala tävlingen var två blovande landskapsaktkitekter.  (Ev. läs mer här: 3 länkar, eventsidan på HC.se, om vinnarprojektet/pressmedd och naturstigen)

Under 2016 arrangerar HeidelbergCement en ny omgång av tävlingen. Två nya projekt genomförs vid Cementas täkt i Degerhamn. Läs mer (pressmedd).

Partnerskap med BirdLife International
HeidelbergCement samarbetar sedan 2011 med den internationellt erkända naturvårdsorganisationen BirdLife International för att ytterligare förbättra skyddet av biologisk mångfald i anslutning till våra täktområden runt om i världen. Vid flera av våra täkter har vi sedan längre tid tillbaka samarbete med lokala ornitologiska föreningar i olika projekt.