Förslag om utvidgat Natura 2000-område på Gotland

Uppdaterat 20170216

Länsstyrelsen på Gotland har presenterat ett förslag till utökat Natura 2000-område som omfattar bland annat Cementas markområden på norra Gotland. Om förslaget skulle genomföras, innebär det att kalkstensförsörjningen till Slitefabriken upphör inom 15 år. Ur miljösynpunkt är Cementas fabrik i Slite en av världens bästa anläggningar för cementproduktion. Länsstyrelsens förslag innebär i förlängningen en miljöförsämring då Sverige kan bli beroende av importerad cement.

När regeringen tog beslut om det uppmärksammade så kallade Gotlandspaketet den 31 augusti 2015, pekades flera områden på Gotland ut som Natura 2000-områden. File hajdar, som är en ytterst viktig kalkstensresurs och helt avgörande för den framtida cementproduktionen på Gotland och i Sverige, ingick inte paketet.

Naturvårdsverket fortsätter dock att utreda om det finns anledning att peka ut ytterligare områden på Gotland. Cementa är kritiskt till hur myndigheterna drivit utredningsarbetet och menar att det saknas vetenskaplig grund för att driva processen vidare.

Samexistens mellan kalkstensbrytning och naturvärden är centralt

Vi är övertygade att vi fortsatt kan bedriva vår verksamhet i samklang med naturen. Vi har under lång tid arbetat systematiskt och målinriktat för att säkerställa att särskilt skyddsvärd natur inte ska ta skada när vi tar mark i anspråk. Vi kommer fortsätta att arbeta på detta sätt.

Vattenförsörjningen på Gotland har hög prioritet

Vi ser stora möjligheter att nyttja ett av våra befintliga kalkbrott som vattenmagasin för att bättre säkra den lokala tillgången till färskvatten. Cementa kommer att kunna bidra med lösningar på Gotlands kritiska vattenförsörjning och vi arbetar för närvarande aktivt med regionala intressenter för att hitta gemensamma lösningar.

Nedan hittar du våra yttranden och tillhörande bilagor. 

Läs tidigare artiklar:

Cementas svar till Länsstyrelsen angående utökat Natura 2000-område på Filehajda(20160301)
Cementa angående beslutet för Natura 2000: Viktigt med öppenhet i processen (20150831)
Regeringen avgör framtiden för svensk cementproduktion (20150325)
Cementa lämnar in yttrande till Länsstyrelsen om Natura 2000-området på Gotland (20150305)

Inlagor till Naturvårdsverket 20170124
Yttrande med bilagor 20150305