Råmaterial och avfall

I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser. Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som avfall från andra industrier. Ett viktigt sådant material är flygaska som är en restprodukt från kolkraftverk.

Vi använder avfall som bränsle i cementtillverkningen, och industriavfall kan även ersätta delar av råmaterialet. På detta sätt hjälper vi samhället att lösa ett avfallsproblem samtidigt som vi minskar våra koldioxidutsläpp. 

Råmaterial
Råmaterialet vid cementtillverkning är kalksten som utvinns vid kalkstenstäkter. Våra fabriker ligger nära täkterna för att undvika långa transporter. Brytningsverksamheten är reglerad genom miljötillstånd. Tillstånden begränsar materialuttaget och styr parametrar som stötvågor i mark och luft och vattenhantering. Läs mer i avsnittet om lokal miljöpåverkan (länk).

Kalkstenen mals till ett fint pulver tillsammans med små mängder andra material som järn- och aluminiumoxid för att få den rätta sammansättningen. Pulvret värms upp till 1 450 grader i en roterande cementugn och kyls sedan snabbt ner för att bilda mellanprodukten klinker. Beroende på cementkvalitet så mals klinkern tillsammans med olika mängder av kalksten, gips, flygaska och stålslagg för att ta fram slutprodukten.

Avfall som energi
Vår produktion är energiintensiv och kräver stora mängder bränsle. Historiskt sett har fossila bränslen som kol, petroleumkoks och olja varit våra primära bränslen. För att minska beroendet av allt mer kostsamma, fossila icke förnybara bränslen, och minska utsläppen av koldioxid, arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med alternativa avfallsbaserade bränslen.

Alternativa bränslen är exempelvis förbrukade bildäck, icke-återanvändningsbart papper och plast, animaliska restprodukter, spilloljor och farligt avfall. De höga temperaturerna gör cementugnen till en bra plats att förbränna farligt avfall; dessutom är mineralerna i askan till nytta i cementen.

Vi köper in bränslena både lokalt och regionalt, och följer alla gällande bestämmelser för lokal och internationell avfallstransport.

Vi har investerat avsevärt i matningssystem för att göra det möjligt att använda alternativa bränslen i fabrikerna och vi eftersträvar långsiktiga kontrakt på leveranser av alternativa bränslen för att trygga tillgången och tillgodose den växande efterfrågan.

Ett exempel är förbehandlingsanläggningen i Skövde som har byggts av återvinningsföretaget Hans Andersson Recycling tillsammans med Cementa. Det gör Skövdefabrikens hantering av avfallsbaserade bränslen (RDF) smidigare och kvaliteten stabilare.

Totalt kommer 49% av våra bränslen från alternativa källor, varav 41% är klassat som biomassa. 

Vår fabrik i Slite har fått en utmärkelse som bäst i världen inom cementindustrin när det gäller användningen av alternativbränslen. Priset delades ut vid den globala CemFuels-konferensen I Dubai 2015  

Fred Grönwall tar emot pris. Fred Grönwall (till höger) tar emot priset.
Fred Grönwall (till höger) tar emot priset.

Minimering av avfall 
Avfallet från vår cementtillverkning som går till deponi har minskat betydligt, främst genom att använda den biprodukt som bildas, cementugnsstoft, vid tillverkning av ny cement.

Läs även

Cementprocessen pågår dygnet runt och det innebär noggrann planering av underhåll, reparationer och även nya investeringar i förbättrad utrustning. Här får du några smakprov på vad det kan innebära i vardagen: