Betydelsen av cement

Behovet och av cement kommer att fortsätta vara stort. Materialet är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle. Slitefabriken står för den största delen av den svenska cementtillverkningen.

Vad är betong? 

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Betongen används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning.

Materialet består till största delen av berg och grus som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel, för att få de önskade egenskaperna.

Nyckelkomponenten i betong är cement som har en sammanbindande funktion. Cementens huvudråvara är kalksten som krossas och mals till ett fint pulver. Pulvret bränns sedan i mycket höga temperaturer så att mellanprodukten klinker bildas. Klinkern mals och blandas med gips och varierande mängder kalk, slagg och flygaska för att framställa olika cementprodukter.

Cement och betong behövs idag och i framtiden

Behovet och av cement kommer att fortsätta vara stort. Materialet är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle. Befolkningsökning i kombination med trenden att allt fler vill bo tätare i städer gör att betongen kommer fortsätta att vara ett centralt byggmaterial även framöver.

Slitefabrikens betydelse för byggandet

Vid Slitefabriken produceras idag majoriteten av den cement som används i Sverige. Fabriken spelar en viktig strategisk roll, inte bara som stor arbetsgivare på Gotland, men för att vi som enda cementtillverkare i landet ska kunna förse Sverige med ett nödvändigt byggmaterial. Att fortsätta tillverka cement i Slite gör att vi kan fortsätta utveckla metoder och teknik för att framställa cement i den absoluta framkanten ur miljösynpunkt.  

Betongens egenskaper

Betongen har många egenskaper som gör den till ett hållbart byggmaterial. Den ger konstruktioner som är hållfasta och beständiga. Hus som står emot extrema väder. Vägar och järnvägar som håller ihop och länkar samman människor i städerna. Sjukhus, skolor och infrastruktur som är grundfunktioner i vårt samhälle. Betongen har en värmetröghet som är nyckeln till minskad energiförbrukning. Den absorberar värme under dagen som sedan avges långsamt under natten. På så vis regleras inomhustemperaturen på ett effektivt sätt. Betongkonstruktionen kan designas för ett långt liv med flera olika funktioner. Den kan stå emot slitage, brand, fukt och andra faktorer som förstör byggnader.

Cirkeln är sluten

Betong är ett material som håller länge, och det är också möjligt att återvinna och återanvända när det tjänat sitt primära syfte. Men sin inneboende styrka och bindningsförmåga kan betongen återanvändas i olika sammanhang, till exempel för vägkonstruktioner. Vi söker hela tiden efter nya möjligheter att återvinna materialet.

Läs mer

 
Vi har en nollvision för koldioxidutsläppen. Här får du veta mer om hur vi arbetar för att nå den: