Liknande klimatpåverkan från stommar av betong och trä enligt rapport

Riksbyggen bygger Brf Viva i Göteborg med klimatsmarta betongstommar i samverkan med Cementa och enligt rapport från SP/RISE så ligger stommarnas klimatpåverkan på samma nivå som en stomme av trä.

– Vi fick ett positivt gensvar från branschen på vår kravspecifikation vilket resulterade i ett nytt betongrecept. Det nya betongreceptet kan komma att förändra synen på byggandet med betong och är ett mycket bra exempel på hur vi som byggherrar kan ta vårt ansvar för att utveckla ett mer hållbart byggande genom att ställa krav, säger Anders Johansson, biträdande Marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Riksbyggens samverkan med Cementa bygger på en gemensam strävan mot ett gemensamt mål.
− Cementa strävar efter att nå en klimatneutralitet till år 2030, vilket innebär noll koldioxidutsläpp under produktens livstid. Samverkansprojektet med Riksbyggen är en viktig del i arbetet med att nå målet, förklarar Anders Rönneblad, utvecklingsledare på Cementa.

Bygget av Brf Viva på Guldheden i Göteborg pågår just nu och en ny livscykelanalys visar på en stor potential att minska den klimatpåverkan som uppstår under betongstommarnas tillverkningsprocess. Livscykelanalysen, som gjorts inom ramarna för projektet Positive Footprint Housing, presenteras i rapporten ”Miljövärdering av olika stomalternativ”. Rapporten är en del av förprojekteringen inför byggandet av Brf Viva och visar att skillnaderna i klimatpåverkan är små mellan alternativen trä och betong.– Vi behöver ha kunskap kring hur vi kan ställa krav på bäst sätt för att uppnå maximal miljönytta oavsett vilket material vi väljer. Att få fram ett bra underlag kring detta ger en stor potential att nå minskad miljöpåverkan, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Forskningsinstitutet RISE livscykelanalytiker har i rapporten analyserat klimatpåverkan från trästomme och betongstomme i ett 100-års perspektiv.

– Genom att ställa krav tidigt i byggprocessen går det att minska miljöbelastningen, säger Eva-Lotta Kurkinen, expert på byggnadsfysik vid RISE.

Vid upphandlingen ställdes krav på en maximal gräns för bindemedel i betongen samt att en stor del av bindemedlet består av flygaska.

– Askan är ett så bra bindemedel att det till stor del ersätter cementklinker som står för huvuddelen av betongens klimatpåverkan, säger Eva-Lotta Kurkinen. 

Positive Footprint Housing® är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Riksbyggen samverkar med Cementa som leverantör av en ny typ av bindemedel med lägre koldioxidpåverkan i storleksordningen 30-35 procent.* Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Riksbyggens Brf Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg.

* 30-35 % minskning är en uppskattning av vad betongrecept och materialoptimering ger tillsammans jmf med ett projekt utan kravbilaga och ett stort fokus på materialoptimering i alla led. Där byggherre, arkitekt, konstruktör, akustiker, transportplanerare, byggledning, entreprenör platsgjuten betong, betongtillverkare platsgjuten betong, prefabtillverare, prefabkonstruktör och bindemedelleverantör arbetat för ett gemensamt mål.

Jämförelse mellan de tre olika stommarnas klimatpåverkan under 100 år. Träalternativet är uppdelat i scenario 1 som utgår ifrån leverantörernas egna information (bästa fallet) och scenario 2 som utgår ifrån publicerad resultat och dokument (styrkt fall). 

 

Betongens karbonatisering är inte inräknad, vilket skulle innebära en minskning på 10 kg CO2-ekv/m2 BOA under drifttiden för båda alternativen.

Läs mer "Riksbyggen och Cementa i samarbete för klimatsmart byggande i betong"


Se presentationen från Cementadagen 2016 "Klimatsmart byggande i betong" med Anders Rönneblad, Cementa AB, Eva-Lotta Kurkinen, SP/RISE.