Koldioxidavskiljning - CCS och CCU

När man tillverkar cement uppstår koldioxidutsläpp. Att minska dessa utsläpp är branschens största hållbarhetsutmaning.

Cirka 40 procent av koldioxidutsläppen kommer från det bränsle som krävs för att värma upp cementugnen till 1 450 grader. Omkring 60 procent av från cementproduktionen uppstår vid den kemiska reaktion som sker när kalkstenen upphettas – så kallade processutsläpp.

För att kunna minska processutsläppen krävs utveckling av tekniker för koldioxidavskiljning, återvinning av koldioxid i andra industriella processer (carbon capture and utilisation, CCU) och geologisk koldioxidlagring (carbon capture and storage, CCS) där koldioxiden på sikt återbildas till mineral och bergarter.

Koldioxidavskiljning och lagring – CCS

Cementas systerbolag Norcem i Brevik, Norge, har under de senare åren visat att det finns teknik som möjliggör koldioxidavskiljning. Det norska projektet har varit en del i en större nationell ambition om att finna lösningar på alla delar, från avskiljning till transport och geologisk lagring av koldioxid. Norska staten har varit med och finansierat och även organiserat detta utvecklingsprojekt. Engagemanget från staten har varit helt avgörande, då enskilda privata aktörer inte kan ta den ledarrollen. Idag går arbetet vidare med sikte på att nå en fullskalig CCS. Läs mer om arbetet i Norge här. 

Detta behövs för att nå klimatneutralitet i Sverige 

Det behövs en infrastruktur och industriella lösningar för att ta hand om processrelaterade utsläpp för att undvika utsläpp till atmosfären. Denna utveckling kräver ett engagemang, stöd och handling hos det offentliga.

1) Koldioxidavskiljning – offentliga satsningar för forskning, utveckling och demonstration
Det behövs riktade och långsiktiga offentliga satsningar för att stödja den konkurrensutsatta processindustrins väg mot större tekniksprång inom koldioxidsnål teknik. För cementindustrin innebär det främst att utveckla effektiv och kommersiellt tillgänglig teknik för koldioxidavskiljning. Det kommer att krävas väsentliga satsningar på forskning, utveckling och demonstration.

2) Skapa kommersiella lösningar för att nyttja och lagra koldioxid
För att inte processutsläppen från industrin ska släppas ut till atmosfären behövs en uppbyggnad av kommersiella och storskaliga lösningar för att nyttja koldioxid i industriprocesser (CCU) och geologiskt lagra koldioxid (CCS).

3) Nationell strategi för att lagra koldioxid
Energimyndigheten bör få i uppdrag att i dialog med processindustrin ta fram en nationell CCS-strategi. Den behöver omfatta behovet av styrmedel, identifiering av systemlösningar och lagringsplatser, teknikutveckling i fullskaleanläggningar, marknadsmodeller, risk- och ansvarsfrågor, juridiska frågeställningar, internationell samverkan och acceptansfrågor. Kunskaper och samverkan kan fås bland annat från Norge där lagringsförutsättningarna är goda.

 
Läs mer i Färdplan Cement - dokumentet hittar du till höger. 

 

Karin Comstedt Webb

Hållbarhetschef, Cementa
Tfn: 
08 58 79 69 31
Mob: 
0708 64 99 07

Stefan Sandelin

Utvecklingschef
Tfn: 
08-6256820