Almedalsbloggen 2018

Fredag 6 juli

Att ha verksamhet på Gotland har visat sig vara ganska bra under de dagar då många beslutsfattare finns på ön!

Under fredagen fick Cementa ännu ett ministerbesök, då civilminister Ardalan Shekarabi besökte fabriken i Slite. Han kom dels för att tala med industrifackets representanter men också för att se den storskaliga fabriken, få inblick i verksamheten och en ökad förståelse för att kunna stödja på rätt sätt i cementindustrins pågående klimatarbete.

Shekarabi. Fabrikschef Fred Grönwall och Ardalan Shekarabi.
Fabrikschef Fred Grönwall och Ardalan Shekarabi.
 

Torsdag 5 juli

Under torsdagen hölls ett seminarium om ”Digitong, klimatsmart betong i byggprocessen eller smartare byggprocess till betongen – går det?”. Från Cementa var försäljningschef Mats Hellström  (bilden) på plats.

Så här berättar Mats: 

Mats.

- Det finns en stor potential i digitaliseringen genom hela värdekedjan. Att kunna optimera produkten, att kunna följa upp transporten och spåra den exakta leveransen, mäta hur produkterna beter sig under och efter gjutning, härdning och uttorkning. Och sedan även kunna följa data i byggnaden under driftsfasen. Man kan tänka sig att försäkringsbolagen gärna fångar upp en pågående fuktskada tidigare än man kanske normalt upptäcker den. Här finns många möjligheter i framtiden.

- Från Cementas håll ser jag att vi vill komma in i ett tidigt skede och bidra med våra kunskaper kring cement och betong, och vara en katalysator i detta arbete. Digitaliseringen kan ibland låta abstrakt, och min önskan är att vi kan bli allt mer tydliga kring hur vi på bästa sätt ska nyttja den nya tekniken. Nu vänder man på många stenar, men arbetet behöver komma igång.

- En brännande frågan är kompetensförsörjningen. Vår bransch är ganska traditionell och är kanske inte direkt känd för att vara ”ungdomlig”, och här behöver vi lägga in en extra växel för att locka de personer vi behöver arbeta med framåt.

Fortsättning följer!

Slite 17. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Stor del av dagen kom sedan att fokuseras kring ett inplanerat besök av närings- och innovationsminister Mikael Damberg vid Slitefabriken. (Här kan du se fler bilder från besöket!

Vi tog tillfället i akt att visa upp driftscentralen som är hjärtat i verksamheten. Härifrån styrs hela cementtillverkningsprocessen, och våra operatörer är väldigt skickliga på att finjustera alla parametrar. Så även om processen är helt automatiserad så behöver den konstant övervakning och att operatören löpande justerar utifrån behov som uppstår. Kollegorna på driftscentralen visade och berättade för en nyfiken minister som gärna ville förstå och tolka kurvor och tabeller. 

Slite 12. Ballast + cement + vatten = betong.
Ballast + cement + vatten = betong.

Det blev en tur ut på området bland den storskaliga produktionsutrustningen och därefter fick Mikael Damberg komma in på Cementa Researchs betonglaboratorium. Tekniska direktören för cement inom HeidelbergCement Northern Europe, Arvid Stjernberg, berättade om de mer långsiktiga planerna på att ta bort koldioxiden från cementtillverkningen. Därefter fick ministern och de övriga besökarna prova på att gjuta med betong. 

”Lite för tungt att ta med i handbagaget” konstaterade någon, och de har mycket riktigt en leverans av sina egna betongalster att vänta efter sommaren.  

Betongtekniker CR. Betongteknikerna Takaaki Ono och Rolf Möller hade preppat lokalen på bästa vis.
Betongteknikerna Takaaki Ono och Rolf Möller hade preppat lokalen på bästa vis.

Ett bra besök, där vi såg till att få med de viktigaste frågeställningarna där vi måste samverka med regeringen framöver. För koldioxidfrågan i cementindustrin – som tillverkar ett för samhället helt nödvändigt byggmaterial – det kan inte Cementa lösa helt på egen hand.

Och vi upplever att det nu börjar bli tydligt även för politikerna.

 
 
Onsdag 4 juli
Fred Grönwall. Fred Grönwall, fabrikschef Slite.
Fred Grönwall, fabrikschef Slite.

Onsdagen inleddes med en bussfärd upp till Slitefabriken på norra ön – ytterligare en anledning för några av våra kunder och samarbetspartners att komma till Gotland denna vecka!

Efter en inledande företagspresentation av Cementas vd Magnus Ohlsson så presenterade fabrikschef Fred Grönwall fabriken och gav en guidad rundtur på området. 

Arvid Stjernberg, teknisk direktör för cement inom HeidelbergCement Northern Europe beskrev mer i detalj den tekniska utveckling som sker inom Cementa på klimatområdet, och där exempelvis fabriken i Slite är helt central. Och åhörarna, som själva arbetar med betong, ville verkligen veta: Kommer ni lyckas?

Arvid Stjernberg. Arvid Stjernberg berättade bland annat om CemZero, samarbetet med Vattenfall kring en framtida elektrifiering av cementproduktionen.
Arvid Stjernberg berättade bland annat om CemZero, samarbetet med Vattenfall kring en framtida elektrifiering av cementproduktionen.

– Jag var själv till en början skeptisk när jag hörde om vårt mål om klimatneutrala produkter 2030, men idag ser jag att vi kan klara det. Vår ganska offensiva ambition har fungerat som en hävstång i diskussioner om detta, och bidrar till att hålla tempo i arbetet.  

– Och vi måste klara att lösa koldioxidfrågan för cement. Att ersätta cement med andra material är i princip omöjligt. Cementen innehåller 4 av de 5 vanligaste grundämnena som finns i vår jordskorpa. Det säger sig självt att vi inte kan få fram andra ersättande material i några betydande volymer. Cementen kommer att behövas, sa Arvid Stjernberg. 

 
Slitefabriken.

Tilllbaka innanför Visbys murar höll fossilfritt Sverige ett seminarium om Klimatpolitik för export och tillväxt. För ”klimatpolitiken handlar idag inte bara om att städa Sverige för sin egen skull utan också kunna sprida tekniken och skapa ökad välfärd”, inledde moderator Svante Axelsson.  

Fossilfritt Sverige seminarium Almedalen.

En snabb omröstning visade att politikerna i panelen var överens om behovet av en nationell strategi för infångning och lagring av koldioxid (CCS), och att den ska användas på stora industriella processutsläpp som till exempel vid cementtillverkning där förnybara alternativ inte är möjliga. Läs mer om det här

En av paneldeltagarna var riksdagspolitikern Birger Lahti (V) och han talade varmt om Cementa i Slite, som han varit och besökt dagen före. Vad viktigt det är att vi visar upp det vi gör! Seminariet kan ses här.

 

Senare var det dags för industriföretagen att prata om sina färdplaner för fossilfrihet med ett par politiker. Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig för Cementa och HeidelbergCement Northern Europe, deltog i panelen.

Karin förtydligade vad som behövs från politiken för att cementindustrin ska lyckas:

1) Att nya klimatanpassade produkter efterfrågas i offentlig upphandling (t ex när Trafikverket ska bygga infrastruktur med betong)
2) Satsningar på att hitta och skala upp tekniker för att fånga in koldioxid i processindustrin.
3) Bidra till en nationell strategi för hur koldioxiden ska tas om hand i nästa steg, dvs lagras och till del användas i andra processer. 

En stor del av samtalet handlade om elförsörjningen, där Cementa på Gotland idag är den största elkonsumenten på ön och nyttjar omkring en tredjedel. 

Karin Comstedt Webb Almedalen.

Karin, vad är ditt samlade intryck av mötet?

– Jag tycker att politikerna på senare tid börjat uttrycka en förståelse för de gemensamma utmaningarna kring till exempel elförsörjning och ett ökat elbehov. Men vi förväntar oss därmed också att det leder till en upprustning av det svenska elnätet för att ha en trygg elförsörjning för cementproduktionen både i närtid, och på längre sikt. För elbehovet kommer att bli ännu större i takt med att vi går över till en mer förnybar energiförsörjning.

– Tack vare arbetet med 'färdplanerna' kan jag se att även vi inom basindustrin fått en djupare kunskap om dessa frågor, och blivit bättre på att beskriva hur de hänger ihop.

Läs cementindustrins färdplan här.

Under torsdagen väntar vi återigen viktigt besök vid Slitefabriken, då närings- och innovationsminister Mikael Damberg bett att få komma och besöka fabriken i Slite. Vi återkommer med kort rapport från detta!

 
 

Tisdag 3 juli

Under tisdagmorgonen hölls ett seminarium av Ragn-Sells och Naturskyddsföreningen på temat ”Hållbara mineraler utan nya gruvor”, där fokus låg på att öka återvinningen och återvinningsbarheten av material.

Mineralhierarki Almedalen. Naturskyddsföreningen presenterade en mineralhierarki för att maximera nyttjandet av råvaran.
Naturskyddsföreningen presenterade en mineralhierarki för att maximera nyttjandet av råvaran.

Både jungfruliga och återvunna material behövs, men det vi gräver upp måste vi behålla i loopen, sades under samtalet. Det konstaterades att det finns mycket kvar att göra på området.

Riksdagsledamoten på Gotland, David Lindvall (S), lyfte Cementa: – Cementindustrin har gjort en fossilfri färdplan, och man borde kunna göra motsvarande inom återvinningsindustrin!

Vi frågade Slitefabrikens miljöchef Kerstin Nyberg, hur Cementa ser på frågan om råmaterial och återvinning.

– Vår kalkstensbrytning är resurseffektiv eftersom i stort sett allt material som man utvinner kan nyttjas. Vi bidrar även genom att ta emot andras avfall både som bränsle och ersättning för del av råmaterialet. Det ger nödvändiga ämnen in i vår produktion och de binds dessutom i betongen.

– Utöver detta så tittar vi också på att öka återvinningen av krossad betong. Här finns mer att göra men redan idag används restmaterialet vid anläggningskonstruktion, som fyllnadsmassor i vägar.

Kerstin Karin Mats Magnus Almedalen. Kerstin Nyberg, miljöchef Slite, Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Mats Hellström, försäljningschef och Magnus Ohlsson, vd Cementa.
Kerstin Nyberg, miljöchef Slite, Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Mats Hellström, försäljningschef och Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Vid lunch var det dags att ta del av resultaten från Naturvårdsverkets tävling Transformativ Infrastruktur. Det har varit ett års samverkan mellan personer från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen (t ex Sandvik, NCC och Sweco), samt universitet och forskningsinstitut. Cementa hade en deltagare i vardera laget; Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, och Stefan Sandelin, Utvecklingschef. 

Jury infranoll2045. Juryn bestod av vd och chefer från Swerock, Tyréns och Skanska.
Juryn bestod av vd och chefer från Swerock, Tyréns och Skanska.

Det lag som under tisdagen vann utmärkelsen ”transformativ helhetslösning för nollutsläpp” presenterade en tunnelformation med ett bikupemönstrat skal i stål med möjlighet att integrera vindkraft och solpaneler, samt betongfundament – en lösning som sparar material och producerar energi. Ett vinnande koncept som reducerar 304 000 ton koldioxid från atmosfären. Lösningen bygger på att man använder CCS (koldioxidlagring) och biobränslen.

Det andra laget fick utmärkelsen ”banbrytande innovationskoncept” med en bro där naturens egna processer odlar fram bron i biobetong med hjälp av koldioxid och kalk från havet. Bron ska även ge fler funktioner och skapa nya platser för människor i staden, vilket också kommer att kräva nya finansieringsmodeller.

Läs mer i vårt nyhetsmeddelande. 

En av Cementas deltagare var Stefan Sandelin, utvecklingschef. Han tycker att tävlingen varit givande.

Stefan Sandelin Roger Andersson. Stefan Sandelin, utvecklingschef och Roger Andersson från Betongmedia.
Stefan Sandelin, utvecklingschef och Roger Andersson från Betongmedia.

– Jag har fått en del nya tankar om hur man kan se på en konstruktion, och hur man kan arbeta för att få in fler och nya funktioner, som exempelvis att skapa energi. Cementas produkter kommer att fortsätta vara centrala i byggandet av infrastruktur framöver men vi kommer behöva addera fler funktioner. Och det kommer att innebära nära samarbete med andra aktörer.

– Vi på Cementa brukar jobba med ständiga förbättringar men vi kommer nog framöver även behöva förbereda oss på ständiga förändringar, att hänga med och anpassa oss.Stefan Sandelins lag presenterade den innovativa processen att ”odla en konstruktion”. Med hjälp av en svag elektrisk spänning kan man få löst kalk att fälla ut på t ex armeringsjärn.

– Tillväxten är i dagsläget mycket långsam men processen är värd att studera, säger han.

Vinnare infranoll2045. Laget som vann utmärkelsen ”transformativ helhetslösning för nollutsläpp", med en liten blå modell av sin bro. Tvåa från höger är Karin Comstedt Webb från Cementa.
Laget som vann utmärkelsen ”transformativ helhetslösning för nollutsläpp", med en liten blå modell av sin bro. Tvåa från höger är Karin Comstedt Webb från Cementa.

Under onsdagen ser vi fram emot att höra på när industriföretagen diskuterar hur färdplanerna för klimatneutralitet ska bli verklighet (kl 13 Hamngatan 3). Viktiga framtidsfrågor - följ oss då!

 
 

Måndag 2 juli

Cementas närvaro i Almedalen drog igång på måndagmorgonen, under Betonginitiativets gröna flagg. Betongtoppmötet 2.0 är en uppföljning på förra årets välbesökta seminarium. Målet om klimatneutralitet är fortfarande temat, men en del har hänt sedan dess. Bland annat har cement- och betongbranschen skrivit sina färdplaner för hur detta ska gå till. I Betongtoppmötet fick nu både företag, forskare och politiker ge sina synpunkter på var vi står, och vad som krävs framåt.

Betongtoppmötet Almedalen 2. Vad tror deltagarna - kommer all betong vara klimatneutral till 2045?
Vad tror deltagarna - kommer all betong vara klimatneutral till 2045?

Marcus Svensson, vd ByggVesta förklarade bakgrunden till sitt starka engagemang i klimatfrågan och som en av grundarna till Betonginitiativet. – Som bostadsbyggare har jag allt oftare fått frågan från kunder om det är hållbart att bygga i betong och det känns viktigt att kunna bemöta. Jag konstaterar att betongen är oersättlig, den har otroligt många bra egenskaper, och det går att bygga effektivt med den. Men hur ska man kunna beställa den helt hållbara betongen? Det behöver vi lösa tillsammans. 

Helena Karlsson Karolina Brick Magnus Ohlsson. Helena Karlsson, Svensk Betong, Karolina Brick, Riksbyggen och Magnus Ohlsson, Cementa.
, Helena Karlsson, Svensk Betong, Karolina Brick, Riksbyggen och Magnus Ohlsson, Cementa.

Magnus Ohlsson, vd Cementa berättade om den nollvision för koldioxid man under över 5 år arbetat utifrån och poängterade hur positivt det är att de här frågorna har kommit upp på agendan. 

Filip Johnsson, professor vid Chalmers talade om avskiljning, transport och lagring av koldioxid. Han förklarade att vi i Sverige har gynnsamma förutsättningar för att lagra koldioxid. – I Nordsjön kan vi lagra flera hundratals år av hela EUs utsläpp. Det här möjliggör också sjötransport. Tekniken finns, men det handlar om finansiering.

Gotlandsmoderaten Jesper Skalberg Karlsson flikade in att de satsar på en CCS-strategi, och att det är viktigt att Cementa får långsiktiga förutsättningar på Gotland för att kunna fortsätta driva teknikutvecklingen i cementindustrin..

Carina Edblad Almedalen. Svensk Betongs ordförande Carina Edblad, här tillsammans med Björn Nilsson, landshövding i Norrbottens län och tidigare vd för IVA.
Svensk Betongs ordförande Carina Edblad, här tillsammans med Björn Nilsson, landshövding i Norrbottens län och tidigare vd för IVA.

Carina Edblad, ordförande Svensk Betong var nöjd efter seminariet. – Det har hänt väldigt mycket, vi har gått från vision till verklighet på bara ett år. Genom arbetet med färdplanerna har våra branschaktörer samverkat, och det är en nyckel. Men inte minst har våra politiker nu förstått nyttan och ser att det finns svensk konkurrenskraft i det här!

Även Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen medverkande i seminariet. Efteråt kommenterade hon utvecklingen i branschen:

– Det finns en rädsla hos entreprenörer att våga bygga med nya material. Men det som behövs är att kunna visa upp goda exempel. Vi kommer att utvärdera det fullskaliga Viva-projektet, och se till att sprida slutsatserna.

Bostadsprojektet Viva i Göteborg kommer att vara färdigt för inflytt årsskiftet 2018/19.

– Vi har verkligen lärt oss betydelsen av att samverka. Bland annat har Cementa varit otroligt viktiga för oss genom sitt bidrag med expertkompetens kring cement och betong. De har visat på vilket sätt vi kan ställa rätt krav på leverantören.

Vid lunchtid stod energifrågan på agendan, då Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa medverkade i ett seminarium hos Svensk Vindenergi. Diskussionerna kretsade bland annat kring hur färdplanen ser ut mot 100 procent förnybar el. 

Rickard Nordin Karin Comstedt Webb. Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson (C) och Karin Comstedt Webb.
Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson (C) och Karin Comstedt Webb.

– Om vi i cement- och betongbranschen ska lyckas med vår nollvision så måste övriga samhället, marknad och politik, "jacka i" vad gäller el- och energiproduktion, och förstås även CCS (koldioxidlagring). 

– Vi på Cementa strävar efter att gå över till mer eldrivna processer, och vi gör det när det finns tekniska lösningar och det är konkurrensmässigt möjligt, fortsatte hon.

Under eftermiddagen avhandlades innovation och digitalisering i byggsektorn, där det finns en hel del kvar att göra. Seminariet arrangerades av Svensk Byggtjänst, och bland annat var närings- och innovationsminister Mikael Damberg var med på scen.

Cementas medverkan i projektet "Bygg 4.0", som syftar till att radikalt effektivisera byggbranschen, omnämndes av Lars Albinsson, vd och creative director på Maestro. – Som materialleverantör kan Cementa tillföra många viktiga delar här, bland annat genom sin utveckling av digitala sensorer i betongen för att mäta härdningen.

Vi återkommer längre fram med mer information kring Bygg 4.0.

Samhällsbyggararenan.

Panelen enades om att digitalisering inte är något självändamål, utan den måste användas för att skapa bättre slutprodukter. Att sektorn innehåller en lång rad aktörer gör utmaningen än större.

– Om ni i samhällsbyggnaddssektorn snackar ihop er och kan förklara hur det ska lösas, så blir det mycket enklare för oss som politiker att komma in i rätt lägen. Samverkan, och att skapa sammanhängande effektiva processer är det som jag ser behövs. Jag ser fram emot fortsättningen! avslutade Mikael Damberg.

Och under tisdagen ser vi på Cementa fram emot upplösningen i tävlingen om Öresundsbron. Vi hoppas du som läsare är med oss även då!

Hela vår närvaro i Almedalen kan du läsa om här. 

Almedalen ruin. Ett Visby där solglasögon byttes mot regnponchos under dagens lopp.
Ett Visby där solglasögon byttes mot regnponchos under dagens lopp.