Cementa bjuder in till samråd enligt miljöbalken samt öppet hus den 10 november

Cementa AB i Slite (Cementa) avser att ansöka om ett kort tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och i viss mån utökad täktverksamhet i de två befintliga kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar, samt fortsatt länshållning av dessa två täkter och den äldre täkten Östra brottet, allt inom fastigheten Othem Österby 1:229 i Slite. Verksamheten innefattar även lastbilstransporter av kalk från Nordkalk i Storugns, cirka 16 km norr om Slite, till Slitefabriken. Tillståndet ska gälla i 3–4 år. 

Cementa bjuder därför in boende, fastighetsägare och föreningar i närområdet till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Syftet med samrådet är att fånga upp synpunkter på den planerade verksamheten, så att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen som hör till tillståndsansökan, ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

Öppet hus

Som en del av samrådsprocessen bjuder Cementa in till öppet hus för att informera och ge möjlighet att ställa frågor om den planerade verksamheten.

Samrådsunderlag

Finns att ladda ner här: 

 

Finns även för nedladdning på sidan Täktansökan Slite - dokument.

Samrådsunderlaget kan även beställas:

Viktig information till dig som äger eller nyttjar en brunn

Det här brevet skickas till personer som bor eller äger fastigheter inom ett visst avstånd från den planerade täktverksamheten. Om du som får det här brevet äger eller nyttjar en brunn (exempelvis en dricksvatten- eller energibrunn), vill vi göra dig uppmärksam på att brunnen eventuellt kan komma att påverkas av Cementas planerade verksamhet. I så fall kan du ha rätt till ekonomisk kompensation.

Detta innebär att du som äger eller nyttjar en brunn kan komma att vara en så kallad vattenrättslig sakägare i det kommande tillståndsärendet. Cementa kommer i tillståndsansökan upplysa mark- och miljödomstolen om potentiella vattenrättsliga sakägare, för att deras intressen ska kunna bevakas. Vi behöver därför veta vilka brunnar som finns i området.

Brunnsinventeringsprotokoll

Genom att scanna QR-koden (nedan) i kameran på mobiltelefonen kommer du till ett brunnsinventeringsprotokoll där vi ber dig fylla i de uppgifter du känner till om din brunn/brunnar.

 

Tryck på popupfönstret Öppna ”forms.office.com”, så kommer ni till protokollet.

Eller klicka här för Brunnsinventeringsprotokollet

Brunnsinventeringsprotokollet kan även beställas:

  • genom att skicka en förfrågan via epost till: samradcementa@sweco.se
  • genom att ringa +46 (0)8-625 68 00
  • hämtas på öppet hus den 10 november

Skicka svaret på brunnsinventeringen via epost till samradcementa@sweco.se eller via brev till:
Sweco Sverige AB, Teresia Skönström, Box 340 44, 100 26 Stockholm. 
Vänligen märk epost respektive brev och kuvert med “Brunnsinventeringsprotokoll Cementa Slite”. 

Välkommen till öppet hus och samråd!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hoffstedt
Fabrikschef Cementa Slite

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Inskickande av synpunkter medgiver samtycke till att uppgifterna får lagras och hanteras fortsatt i ärendet. Uppgifterna kommer sammanställas och vara en del i den kommande tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Uppgifterna kommer hanteras förenligt med dataskyddsförordningen.