Cementa bjuder in till samråd enligt miljöbalken samt öppet hus den 6 september

Cementa AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till:
 

Eftersom verksamheten ska bedrivas i närheten av ett antal Natura 2000-områden omfattar den kommande ansökan även ett så kallat Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Ansökan kan även komma att omfatta en dispens enligt 15–16 §§ artskyddsförordningen och ett undantag från reglerna om miljökvalitetsnormer för grundvatten enligt 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen.

Täktverksamheten avses bedrivas inom fastigheten Othem Österby 1:229 i Slite. Ansökan avses omfatta verksamhet under cirka 20-30 år.

Verksamheten kan ge upphov till störningar i form av påverkan på ytvatten, grundvatten, naturmiljö och friluftsliv samt buller, vibrationer och luftstötvågor. Risken för störningar kommer att utredas och beskrivas inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning, som sedan kommer att ges in till domstolen tillsammans med tillståndsansökan.

Cementa bjuder in boende, fastighetsägare och föreningar i närområdet till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Syftet är att fånga upp synpunkter på den planerade verksamheten, så att miljökonsekvensbeskrivningen ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad. Samrådet pågår till den 6 oktober 2022.

Öppet hus

Samrådsunderlag

Finns tillgängligt här: 

Det kan även beställas genom: 

Synpunkter lämnas skriftligen via e-post till: samradcementa@sweco.se eller via brev till: Sweco Sverige AB, Box 286, 201 22 Malmö senast 6 oktober 2022. Vänligen märk e-post respektive brev och kuvert med “Samråd Cementa Slite”.

 

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite