2017 januari 30

Cementa inleder samråd inför ny täktansökan i Degerhamn

Cementas nuvarande tillstånd för kalkstenstäkten gäller fram till 1 juli 2022. Då Cementa ser ett långsiktigt stort behov av cement i samhällsbyggandet så kommer man att ansöka om ett förnyat täkttillstånd. Under våren 2017 kommer samråd att hållas med myndigheter, organisationer och allmänheten.

– Syftet med vår täktansökan är naturligtvis att säkra att vi har kalkstensråvaran för vår den fortsatta cementproduktionen, säger Staffan Johnson, miljöchef vid Degerhamnfabriken.

Täktverksamhet innebär en påverkan på närmiljön, men den skapar också möjligheter.

– Redan nu har vi ett värdefullt fågelliv runt täkten i Albrunna och vi har pågående diskussioner med ornitologföreningen Birdlife om hur vi kan förbättra detta ytterligare.

Dessutom undersöker Cementa i samverkan med Mörbylånga kommun möjligheten att använda överskottsvatten från täkten som en vattenresurs på ön.

Förhoppningen är att samråden ska ge in ännu fler goda förslag på hur Cementa kan utveckla och efterbehandla täkten i riktning mot full hållbarhet. Målet är att efterbehandlingen av täkten i Degerhamn ska pågå löpande och att täkten ska kunna vara en förebild både nationellt och i den globala HeidelbergCement-koncernen där Cementa ingår.

Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådsskedet och de resultat som utredningarna visar kommer Cementa att ta fram en tillståndsansökan och en miljökonsekvensbeskrivning som planeras att lämnas in runt årsskiftet 2017/2018.

Alla handlingar som offentliggörs under med processen går att hitta på www.cementa.se. För mer information, kontakta Staffan Johnson, miljöchef Cementa i Degerhamn, staffan.johnson@cementa.se, tel. 0448-56 19 60.

Tillhörande rapporter hittar du här.