Cementa skickar in ansökan om akut tillstånd till regeringen

Cementa har idag lämnat in sin ansökan om ett akut tillstånd för kalkstensbrytning i Slite. Tillståndet syftar till att så långt som möjligt säkra upprätthållandet av cementförsörjningen i Sverige under kommande 3 år. 

Det sökta tillståndet hos regeringen omfattar en kalkstensvolym som i och med utfasning av exporten och anpassningar i verksamheten räcker omkring ett år vid ordinarie drift.

Cementas ansökan sträcker sig dock längre i tid. Det handlar dels om att ge rimliga förutsättningar för den praktiska hanteringen med att fasa in kalksten från Nordkalk, och ge utrymme för de myndighetsgodkännande som krävs. Dels om att medge tid för att en ansökan till mark- och miljödomstolen för ett kortare tillstånd om 3–5 år ska kunna behandlas. 

Ambitionen är att kunna bryta samma mängd sten inom det redan tillståndsgivna området, men att göra det under en längre tidsperiod. Det övergripande skälet till detta handlar om att minska risken för allvarliga störningar i svensk cementförsörjning de kommande åren, och därför är tidshorisonten av stor samhällsbetydelse.

Om regeringstillståndet möjliggör denna längre tidshorisont så innebär det också att lastbilstrafiken med kalksten från Nordkalk kan hållas på en betydligt lägre nivå, och att det med en mindre pressad infasning blir lättare att säkerställa en god kvalitet på slutprodukterna.

– Det är nu angeläget att de lagjusteringar som föreslagits av regeringen i allt väsentligt genomförs av riksdagen inom de kommande veckorna, så att regeringen har förutsättning att meddela Cementa tillstånd innan en akut bristsituation uppstår, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa. 

Det akuta tillståndet är ett av tre nu pågående tillståndsansökningar från Cementa. Läs mer här
Målet är att så snart som möjligt få på plats ett långsiktigt tillstånd som sträcker sig åtminstone 20–30 år. 

– Ett långsiktigt tillstånd är nödvändigt för att vi ska ha en trygg inhemsk tillgång och beredskap knutet till ett nödvändigt och efterfrågat byggmaterial i Sverige. Vår inhemska cementproduktion är dessutom en viktig del i den brådskande klimatomställningen då vi planerar för en klimatneutral fabrik i Slite år 2030 – en investering som bygger på långsiktighet, säger Karin Comstedt Webb.

Arbetet med ansökan om ett långsiktigt tillstånd har påbörjats. Samråd med myndigheter kommer att hållas i början av 2022 och ansökan ges in till mark- och miljödomstolen senare under 2022.

Karin Comstedt Webb

Vice vd HeidelbergCement Sverige