Cementas yttrande om de synpunkter som inkommit kring Cementas ansökan om kort täkttillstånd

Cementa har ansökt om ett kortare täkttillstånd för verksamheten i Slite om fyra år. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i april i år och bedömdes då vara komplett av domstolen, som kungjorde ansökan. Därefter har myndigheter, föreningar och allmänheten kunnat ta del av ansökan och lämna synpunkter. Cementa har nu lämnat in sitt yttrande till domstolen och bemött de inkomna synpunkterna.  

Cementas ansökan omfattar fortsatt brytning under fyra års tid. I juli inkom yttranden från ett tiotal myndigheter och föreningar, såsom SGU (statens expertmyndighet vad gäller grundvatten och mineralutvinning), Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Cementa har nu besvarat dessa. 

- Det är och ska vara höga krav på tillståndsansökningar, så det är naturligt att det kommer många synpunkter och frågor i den här typen av prövningar. Vi har nu förtydligat ansökan ytterligare och ser nu fram emot huvudförhandlingen i oktober. Vi är trygga med att vår ansökan är komplett och vi har varit måna om att ännu tydligare visa att verksamheten kan bedrivas i samexistens med närboende, och kringliggande miljö- och naturvärden. Vi ser goda förutsättningar för att den tidplan som domstolen meddelat kan hållas, vilket är avgörande för att den svenska cementförsörjningen inte ska äventyras under kommande år, säger Karin Comstedt Webb, vice vd HeidelbergCement Sverige. 
 
Processen framåt består i att myndigheter, föreningar och närboende nu får ta del av Cementas yttrande och inkomma med ytterligare synpunkter före utgången av september. Mark- och miljödomstolen håller därefter huvudförhandling i Visby i oktober 2022. En dom väntas meddelas i slutet av 2022.

Cementas yttrande i sin helhet finns här

Om Cementas ansökningar om täkttillstånd

Cementa verkar idag inom ramen för det tillfälliga regeringstillstånd som löper ut 31 december 2022. Cementas bedömning är att Slitefabriken fortsatt är leveransduglig fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss. 

Bakgrunden till att Cementa ansökt om ett kortare täkttillstånd om fyra år, är att detta kommer fungera som en brygga under tiden som ansökan om ett längre tillstånd om 20-30 år prövas. 

Samrådsprocessen för den längre ansökan inleds i början av september och Cementa har för avsikt att lämna in ansökan om ett längre tillstånd om 20-30 år till mark- och miljödomstolen i början av 2023. 

Karin Comstedt Webb

Vice vd HeidelbergCement Sverige