Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Initiativet Fossilfritt Sverige, som har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen, har under 2018 bjudit in ett antal branscher för att skriva sina färdplaner för fossilfrihet och ökad konkurrenskraft. Detta är den svenska cementindustrins färdplan, framtagen av Cementa som är Sveriges cementproducent. 

Ladda ner:
Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande (pdf, 5 MB)

Betongens betydelse

År 2050 förväntas jordens befolkning ha växt från dagens 7,6 miljarder till nästan 10 miljarder. Då väntas dubbelt så många människor bo i storstadsregioner. Det innebär att vi behöver hållbara, robusta och funktionella byggmaterial med lång livslängd.

Betong är och kommer att vara avgörande i bygget av ett klimatsäkrat och hållbart framtida Sverige. Och kalkstensbaserad cement - som genererar koldioxidusläpp - kommer att fortsätta vara det huvudsakliga bindemedlet i betong under en överskådlig framtid. För att kunna göra samhällsbyggandet hållbart måste vi hitta sätt att ta fram cement som möjliggör klimatneutral betong.
 

Nollvision för koldioxidutsläpp:

Cementindustrin arbetar inom flera områden på vägen mot vår nollvision för koldioxidutsläpp. De mest centrala delarna gäller:

  • Innovation samt utfasning av fossila bränslen.
  • Utveckling av teknik för koldioxidavskiljning, lagring och nyttjande (CCS, CCU), vilket är avgörande för att nå nollvisionen.
     

Vad behövs från politiken?

Mycket kan uppnås genom följande:

  • Verka för offentliga upphandlingar med hållbarhetskrav utifrån livscykelanalys (LCA).
  • Offentliga satsningar på koldioxidinfångning i cementindustrin.
  • En nationell strategi för CCS/CCU.

En mer komplett sammanställning kan du läsa här:

Vår uppmaning - detta behövs
Hållbart samhällsbyggande kräver livscykelanalys

Samhällsinvesteringar i bostäder och infrastruktur måste göras med en lång tidshorisont. Utformning och materialval behöver styras av vetenskapliga livscykelanalyser. Undvik kommunala särkrav på byggandet och driv istället en nationell linje för klimatkrav för att stödja rätt materialval, ett resurseffektivt användande av material och en fortsatt effektivisering i byggsektorn. Med fördel används miljöcertifieringssystem som branschen själva bidrar med att utveckla.

Hållbarhetskrav i offentlig upphandling

Utnyttja hållbarhetskraven i offentlig upphandling i högre grad för att driva efterfrågan och utbud av hållbara lösningar i hela samhällsbyggarsektorn. Cirka en tredjedel av den cement som produceras och används i Sverige idag upphandlas indirekt med de krav Trafikverket ställer. Det behövs en stärkt beställarkompetens hos offentliga aktörer kring klimatpåverkan och livscykelanalys.

Stötta övergången till biobränslen

Utveckla stöttande styrmedel för en snabbare övergång till biobränslen i industriell produktion. Där kan vi i Sverige använda restprodukter från skogen bättre. Samtidigt måste vi säkra ett hållbart skogsbruk. Biomassa från skogen bör främst användas för högförädlade produkter och där alternativ saknas.

Handel med utsläppsrätter

Handeln med utsläppsrätter bör fortsätta vara det huvudsakliga styrmedlet för att minska koldioxidutsläppen i cementproduktion. Systemet leder till stegvisa förbättringar. Större teknikskiften kräver kompletterande och stöttande styrmedel.

Koldioxidavskiljning – offentliga satsningar för forskning, utveckling och demonstration

Det behövs riktade och långsiktiga offentliga satsningar för att stödja den konkurrensutsatta processindustrins väg mot större tekniksprång inom koldioxidsnål teknik. För cementindustrin innebär det främst att utveckla effektiv och kommersiellt tillgänglig teknik för koldioxidavskiljning. Det kommer att krävas väsentliga satsningar på forskning, utveckling och demonstration.

Skapa kommersiella lösningar för att nyttja och lagra koldioxid

För att inte processutsläppen från industrin ska släppas ut till atmosfären behövs en uppbyggnad av kommersiella och storskaliga lösningar för att nyttja koldioxid i industriprocesser (CCU) och geologiskt lagra koldioxid (CCS).

Nationell strategi för att lagra koldioxid

Energimyndigheten bör få i uppdrag att i dialog med processindustrin ta fram en nationell CCS-strategi. Den behöver omfatta behovet av styrmedel, identifiering av systemlösningar och lagringsplatser, teknikutveckling i fullskaleanläggningar, marknadsmodeller, risk- och ansvarsfrågor, juridiska frågeställningar, internationell samverkan och acceptansfrågor. Kunskaper och samverkan kan fås bland annat från Norge där lagringsförutsättningarna är goda.

Tydligare uppdrag till myndigheter

Omställningsprocessen för en mer klimateffektiv produktion bromsas delvis av osäkerhet i hur miljötillstånd ges och hur miljötillsyn utövas. Ansvariga myndigheter bör få ett tydligare uppdrag att stödja en omställningsprocess.

Materialneutral allokering av offentliga medel

Allokering av offentliga medel för utveckling och innovation i byggsektorn bör utdelas brett och materialneutralt. Då undviks felprioriteringar, suboptimeringar och ojämn konkurrens. Då stimuleras också möjligheten att utveckla byggtekniska lösningar med kombinationer av material.

Kommersiella förutsättningar för cirkulär ekonomi

 Betong är ett fullt återvinningsbart material, men hantering och transport skapar ekonomiska trösklar för återvinning i betongproduktionen. Det behövs incitament för en högre grad av återvinning, också av hela betongelement.

Tillgång till el

En ökad elektrifiering av transporter och industriella processer kräver tillgång till el med minimalt klimatfotavtryck till konkurrenskraftiga priser. Ökade elkostnader kan indirekt behöva kompenseras, och en förändras elproduktion kräver politisk vaksamhet för att säkerställa tillgång och en fungerande marknad.

 

Vi på Cementa ser fram emot att med vår kompetens och innovationskraft driva dessa frågor vidare tillsammans med andra avgörande aktörer!