Globala målen för hållbar utveckling

Utan betong stannar Sverige, för betong finns där vi står, där vi åker och där vi bor. Det är världens mest använda material som kommer att behövas ännu mer i framtiden och vars nytta idag syns överallt i vårt samhälle. Vi har en vision om att våra produkter ska bli klimatneutrala till år 2030 och genom att arbeta ansvarsfullt och cirkulärt begränsar vi användandet av resurser. Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av de mål som vår industri arbetar målmedvetet med. 


3.

Nr 3. Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har ett uttalat fokus på detta i hela vår organisation. I den tunga industrin där vi verkar är det en utmaning att uppnå en nollvision för skador och olyckor, men vårt mål är att vara en säker arbetsplats för alla medarbetare och underentreprenörer. Läs mer om hälsa och säkerhet.


5.

Nr 5. Vi verkar i en mansdominerad bransch men vi arbetar för att främja mångfald i hela organisationen och få in fler kvinnor i ledande linjebefattningar. Vi uppmuntrar jämställdhet genom att uppmuntra båda de nyblivna föräldrarna att stanna hemma med barnen under en längre period. Jämlikhet gör oss till en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss. 


6.

Nr 6. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på världens vattenresurser. Vår verksamhet ligger i linje med miljölagstiftningen för att inte skada sjöar, hav och grundvatten. Läs mer om hur vi arbetar med vatten vid vår fabrik på Gotland. 

Infrastruktur i betong är helt nödvändigt för att kunna tillhandahålla färskt vatten och ta om hand vatten för rening. 


7.

Nr 7. Betonginfrastruktur är grundfundamentet för alla typer av storskalig kraftproduktion, till exempel vindkraftverk och vattenkraftverk.  

Betong möjliggör också en säker uppbyggnad av elnät i vårt samhälle vilket ger en trygg energiförsörjning till rimlig kostnad.


8.

Nr 8. Vi bedriver en långsiktig verksamhet som vilar på en hållbar ekonomisk tillväxt. Efterfrågan på våra produkter är stabil och växer stadigt.

Vi lägger kraft på talangutveckling och karriär- och successionsplanering, och strävar efter ökad mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar medarbetare att växa inom företaget och försöker i första hand rekrytera från insidan när det uppstår vakanser eller nya tjänster. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss. 


9.

Nr 9. Betong är grunden för det hållbara samhällsbyggandet. Att kontinuerligt utveckla produktionen och användningen av vårt mest använda byggmaterial är något vi prioriterar. Detta kräver av innovationer i alla delar av vår värdekedja och är därför en integrerad del i vårt strategiska arbete. 

Våra produkter används, underhålls och återanvänds vid skapandet av långsiktiga hållbara samhällen.


11.

Nr 11. Växande städer kräver genomtänkt planering för att ge funktion och välfärd. Inkludering och social tillit är beroende av hur infrastruktur och bostäder är utformade.  Hur vi använder betong, som dominerande byggmaterial, spelar en nyckelfunktion för att uppnå dessa mål. Därför jobbar vi aktivt med stadsplanerare, arkitekter och kunder för att främja rätt användande av betong i samhället. Då kan betongen bidra till social välfärd genom infrastruktur som står emot både slitage och klimatförändringar. Läs mer om hållbart byggande här. 


 
12.

Nr 12. Vårt mål är att använda så mycket återanvänt material i våra produkter som möjligt och på så sätt minska användande av jungfruliga material. I en överskådlig framtid kommer dock den ökande befolkningen  och de växande städerna att innebära en fortsatt efterfråga på jungfrulig kalksten och bergmaterial. Vi arbetar därför med att optimera användandet av våra produkter och att förbättra våra processer. Vi arbetar målinriktat med att ytterligare fasa ut konventionella fossila bränslen. I dag använder vi till 40 procent alternativa avfallsbaserade bränslen varav nära hälften är förnyelsebart. Vi ersätter också delar av råmaterialet med restprodukter från andra industrier.

Betong är ett hållbart byggmaterial med lång livsläng som är 100 procent återvinningsbart. Betongen kan återvinnas, antingen tillbaka in i ny betong eller som fyllnadsmaterial i vägar. Läs mer om den cirkulära ekonomin för cement och betong. Våra produkter är klassificerade och kategoriserade i linje med “European Community Regulation on chemicals and their safe use” (REACH) som reglerar användningen och en säker hantering av kemiska produkter. Säkerhetsdatablad för vår cement finns tillgängliga i enlighet med REACH. 


13.

Nr 13. De produkter vi tillverkar medför nytta varje dag, överallt. Cement och betong blir övergången till förnybar energiproduktion möjlig. Infrastruktur för energieffektiv transport och välisolerade klimatbesparande bostäder förutsätter betong. 

Befolkningen växer globalt och nationellt. Våra städer växer och kräver en utbyggd hållbar och trygg infrastruktur där betong utgör ett nödvändigt fundament. Samtidigt står cementindustrin för en del av de globala koldioxidutsläppen. Eftersom vårt samhälle är beroende av våra produkter så är lösningen på koldioxidfrågan en av våra viktigaste hållbarhetsutmaningar.  Cementa och HeidelbergCement Northern Europe har formulerat en vision om att produkterna ska nå klimatneutralitet 2030. En vision som innebär noll koldioxidutsläpp under cementprodukternas livstid. Vi har redan tagit betydande steg mot att nå vår nollvision, men än kvarstår stora utmaningar som måste lösas genom innovation, investeringar och ett målinriktat arbete. Läs mer om vår nollvision här.   


14.

Nr 14. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på världens vattenresurser. Vår verksamhet ligger i linje med miljölagstiftningen för att inte skada sjöar, hav och grundvatten. 

Här kan du läsa om hur vi arbetar med vatten vid vår fabrik på Gotland. 


15.

Nr 15. Kärnan i vår verksamhet ligger i kalkstenstäkterna. De påverkar landskapet och närmiljön eftersom de förändrar villkoren för flora och fauna. Väl skötta täkter kan dock öka den biologiska mångfalden. Det öppna landskapet erbjuder vissa växter och djur nya möjligheter i form av boplatser och minskad konkurrens och kan därför attrahera nya arter. Vi arbetar kontinuerligt med att planera för en god biologisk mångfald vid våra täkter, både under pågående verksamhet och efteråt. Läs mer om våra projekt kopplat till biologisk mångfald här