Information om pågående samråd inför Cementas ansökan om tillstånd

Pågående samråd inför Cementas ansökan om tillstånd – kompletterande information om Natura 2000-tillstånd med mera.

Cementa AB genomför just nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende täkt- och vattenverksamhet på fastigheten Othem Österby 1:229 i Slite, Gotland. Ett samrådsunderlag har tagits fram och finns tillgängligt här nedan:

 

 

Regeringen har i beslut den 18 november i ärende M2021/01774 slagit fast att den verksamhet som idag bedrivs vid täkterna i Slite kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) med avseende på Natura 2000-områdena Hejnum Kallgate (SE0340147), Kallgatburg (SE0340103) och Bojsvätar (SE0340118) samt dispens enligt 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen (dispens från regler om miljökvalitetsnormer för grundvatten). Cementa kompletterar härmed samrådsunderlaget med informationen att sådant tillstånd och sådan dispens kommer att sökas även i den kommande tillståndsansökan. Även artskyddsdispens samt Natura 2000-tillstånd för flera av de Natura 2000-områden som finns angivna i samrådsunderlaget kan komma att sökas. Detta innebär ingen förändring i den ansökta verksamheten som den har beskrivits i samrådsunderlaget.

Synpunkter med anledning av innehållet i samrådsunderlaget samt den kompletterande informationen i denna annons kan lämnas skriftligen senast den 27 december 2021.

Redan inlämnade synpunkter behöver inte lämnas igen.

Synpunkter skickas via epost till samradcementa@sweco.se eller via brev till:
Sweco Sverige AB
Teresia Skönström
Box 340 44
100 26 Stockholm.

Katarina Roslund

Communications manager dept of Public Affairs and ESG

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite