Ingen inhibition av Cementas tillfälliga brytningstillstånd

Idag beslutade Högsta förvaltningsdomstolen avslå den begäran om inhibition som inkommit avseende Cementas tillfälliga brytningstillstånd. Det betyder att Cementa tills vidare kan arbeta inom ramen för det tillstånd som regeringen beslutade om i november 2021 och som gäller till den 31 december 2022. 

– Att frågan om inhibition nu är löst ger oss på kort sikt förutsättningar att upprätthålla driften och därmed trygga den svenska cementförsörjningen i närtid, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef och ansvarig för samhällskontakter i Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Högsta Förvaltningsdomstolen har fortfarande att ta ställning till och slutligt avgöra yrkandena om rättsprövning som hittills inkommit i målet. Sista dagen för ytterligare yrkanden om rättsprövning är den 18 februari. Det finns i dagsläget ingen information om när ett slutligt avgörande kommer från Högsta förvaltningsdomstolen.

Fokus på de nya tillståndsansökningarna

– Nu ligger vårt fulla fokus på att komma i mål med de nya tillståndsansökningarna med kort och lång tidshorisont som vi har startat. Här vilar nu även ett stort ansvar på alla inblandade myndigheter att verka för en mycket skyndsam framdrift och därmed säkerställa en långsiktig stabilitet för cementförsörjningen i Sverige, säger Karin Comstedt Webb och fortsätter:

–  En långsiktigt tryggad kalkstensbrytning på Gotland kommer att vara helt avgörande om vi ska kunna fullfölja det aviserade klimatomställningsprojekt som hela det svenska samhällsbyggandet kommer att vara beroende av i sin klimatomställning. Vi som företag, våra kunder och politiken delar bilden av att klimatarbetet brådskar, och ett gott samarbete framåt kommer att vara helt nödvändigt för vi ska lyckas. 

Karin Comstedt Webb

Vice vd HeidelbergCement Sverige

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite