Biologisk mångfald

Stenbrott och täkter är påtagliga i naturen och de påverkar landskapet och närmiljön eftersom de förändrar villkoren för flora och fauna.

Väl skötta täkter kan dock öka den biologiska mångfalden, eftersom det öppna landskapet erbjuder vissa växter och djur nya möjligheter i form av boplatser och minskad konkurrens. Dessa områden kan därför attrahera nya arter.

Vi arbetar kontinuerligt med att planera för en god biologisk mångfald vid våra täkter, både under pågående verksamhet och efteråt.

När den industriella aktiviteten på en plats avslutats ska området återlämnas genom att göras tillgängligt för annan användning, så kallad efterbehandling.

Quarry Life Award stärker samexistens mellan industri och natur

HeidelbergCement har etablerat den internationella forskningstävlingen Quarry Life Award (QLA), som äger rum varannat år. Målet med tävlingen är att öka kunskapen om biologisk mångfald i täkter och utveckla nya idéer och metoder för att ytterligare stärka den.

QLA är en plattform för att visa att natur och industri kan samexistera, för att skapa relationer med skolor och universitet, och uppmuntra natur- och miljöintresserade studenter att bidra i arbetet.

Läs mer om tävlingen på www.quarrylifeaward.com.

Partnerskap med BirdLife International

HeidelbergCement samarbetar sedan 2011 med den internationellt erkända naturvårdsorganisationen BirdLife International för att stärka skyddet av biologisk mångfald i vid våra täktområden runt om i världen. Vid flera täkter har vi sedan längre tid tillbaka samarbete med lokala ornitologiska föreningar i olika projekt.