Nollvision för koldioxid

Vår vision - Noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel

Cementa och HeidelbergCement Northern Europe har formulerat en vision om att nå klimatneutralitet 2030. En vision som innebär noll koldioxidutsläpp under cementproduktens livstid.

Bakgrunden är de klimatförändringar vi ser och de utmaningar vår industri står inför. Befolkningen växer globalt och nationellt. Våra städer växer och kräver en utbyggd hållbar och trygg infrastruktur där betong utgör ett nödvändigt fundament. Samtidigt står cementindustrin för en betydande del av koldioxidutsläppen.

Utmaningen ligger i att kunna försörja samhället med ett nödvändigt byggmaterial samtidigt som vi tar ansvar för klimatet. Vi har redan tagit betydande steg mot att nå vår nollvision, men än kvarstår stora utmaningar som måste lösas genom innovation, investeringar och ett målinriktat arbete.

Fem huvudområden för att nå visionen

När man tillverkar cement uppstår koldioxidutsläpp. Att minska dessa utsläpp är branschens största hållbarhetsutmaning.

Omkring 60 procent av koldioxidutsläppen från cementproduktionen uppstår vid den kemiska reaktion som sker när kalkstenen upphettas. Resterande 40 procent av kommer från det bränsle som krävs för att värma upp cementugnen till 1 450 grader.

Vi har formulerat en vision om noll koldioxidutsläpp under betongprodukternas livscykel.

Vi arbetar efter fem huvudområden för att minska våra utsläpp; energieffektivisering, utfasning av jungfruliga fossila bränslen, utveckling av nya cementsorter med lägre klimatpåverkan, ökat upptag av koldioxid hos betongstrukturer, samt koldioxidavskiljning följt av lagring eller återanvändning.

5steg.
1. Energieffektivisering

Den stora energieffektiviseringen gjorde Cementa långt före 1990 då omställningen från våtugns- till torrugnsprocess skedde. Steg tas nu hela tiden för att ytterligare minska energianvändningen och vi fokuserar även på att bättre ta tillvara spillvärme för att exempelvis generera fjärrvärme eller elektricitet. Vi förbättrar löpande och stegvis vår energieffektivitet genom att byta ut gamla maskiner, förbättra processer och optimera produktionen. Därtill investerar vi i vindkraft för en än mer hållbar energiförsörjning.


 
2. Ökad andel biomassa 

På 90-talet började Cementa ersätta kol med alternativa bränslen och har fortsatt att arbeta framgångsrikt med detta. Vi strävar efter att ytterligare fasa ut konventionella fossila bränslen, men redan i dag består energimixen till 40 procent av alternativa bränslen varav nära hälften är förnyelsebart. Alternativa bränslen, som är avfall för andra men en resurs för oss, kan effektivt utnyttjas i cementproduktionen utan att någon aska blir över, och leder samtidigt till minskad klimatpåverkan.

3. Nya cementsorter

Våra koldioxidutsläpp tillkommer främst från cementklinkerproduktionen. Klinker är en koldioxidintensiv mellanprodukt och den huvudsakliga komponenten i cement. Genom att ersätta delar av klinkern med andra liknande reaktiva material såsom flygaska eller slagg får vi ett cement med betydligt lägre koldioxidbelastning. Vårt Bascement är ett exempel på detta, med en koldioxidbelastning som är cirka 8 procent lägre än tidigare. 

4. Koldioxidupptag i betong

Det har länge varit känt att betongstrukturer tar upp koldioxid under sin livslängd men inte hur stort upptaget är sammantaget. Koldioxidupptaget är en kemisk process som även benämns karbonatisering och sker långsamt i betongens ytskikt. Mellan 15-20 procent av processutsläppen från cementproduktionen återupptas av betongkonstruktioner sett till dess livslängd. Detta innebär ett årligt upptag på cirka 300 000 ton i Sverige. Det finns ytterligare potential i att förbättra dagens krossning och hantering av rivna betongkonstruktioner för att skapa större exponerade betongytor och därmed öka upptaget ytterligare.


 
5. Koldioxidavskiljning, lagring eller återvinning (CCS eller CCR) 

Majoriteten av Cementas koldioxidutsläpp är processutsläpp och kan inte kopplas till energiåtgången och de bränslen som krävs för uppvärmning vid cementproduktionen. Dessa utsläpp kan vi därför inte påverka genom energieffektiviseringar eller omställning av bränslemixen. Därför är det en förutsättning för oss att utveckla teknologier för koldioxidavskiljning från våra rökgaser och sedan bidra till långsiktiga lösningar för koldioxidlagring eller återvinning av koldioxid i andra industriella processer. 

Ett unikt pilotprojekt för koldioxidavskiljning inom cementindustrin har pågått vid vårt systerbolags fabrik i Brevik, Norge sedan 2013. Fyra tekniker har testats med gott utfall. En möjlighetsstudie för en fullskaleanläggning görs under 2016. Projektet och studien är statligt finansierade och genomförs i samarbete med ECRA  (European Cement Research Academy). Norcems resultat kommer att vara tillgängliga och kunna användas även på Cementas fabriker.

 


Läs mer

 
Vi har en nollvision för koldioxidutsläppen. Här får du veta mer om hur vi arbetar för att nå den: