2014 oktober 1

Nya möjligheter i den unika täktmiljön

Grillstuga vid vattnet, brygga, bänkar och fågelkikare. Det är några av stegen i fabrikens handlingsplan för att bjuda in all­mänheten och gynna den biologiska mång­falden på sina marker.

De senaste åren har ett antal naturutredning­ar gjorts på fabrikens uppdrag. Experter har identifierat och räknat växt- och fågelarter, undersökt geologin och vattenflöden samt analyserat hur brytområdet bäst bör efter­behandlas. Utredningarna har nu med hjälp av en naturvårdskonsult från Ecocom bakats samman i en plan för de kommande åren.  Vid kalkstensbrytning görs oundvikligen ett ingrepp i naturen, men samtidigt skapas branter och våtmarker som uppskattas av exempelvis häckande fåglar.

– Vi vill förbättra möjligheterna för den frilufts- och naturintresserade allmänheten att upptäcka den här speciella och intressanta platsen, och vi arbetar nu enligt vår plan för att bibehålla och ytterligare stärka den art­rikedom som vi identifierat i området, säger miljöchef Staffan Johnson.

Studenter har varit delaktiga

I arbetet har även två studentgrupper från Linnéuniversitetet samt Umeå universitet varit delaktiga. De har engagerats genom Hei­delbergCements forskartävling Quarry Life Award och arbetat med en naturstig samt att undersöka förutsättningarna för bladfotingar i den gamla delen av brottet. Läs mer om initiativet på www.quarrylifeaward.com.

Se bilder från området i galleriet längre ner på sidan.
Läs även: Stort intresse när Cementa invigde naturstig (juni 2016)

Områden och åtgärder

Siffror markerade i kartan nedan. 

1. STENSJÖN
Här finns ett unikt bestånd av häckande pungmes. Åtgärd: Syresätta vattnet för att gynna flodkräfta. Har märkt upp vand­ringsled, byggt brygga och grillstuga.

2. GAMMALT BROTT
nu ett småkulligt land­skap. Här häckar höksångare som klassas som ”sårbar” enligt rödlistan*. Åtgärd: Skapa ytterligare boplatser för insekter genom att tillföra sand och död ved.

3. VÅTMARK VID BROTTET
Åtgärd: Gynna vadarfåglar genom att ta bort träd för att minska hotet från rovfåglar.

4. NEDRE SJÖN
Åtgärd: Skapa flackare och varierade strandkanter i öster. Bibehålla häck­ningsmiljön för bland annat backsvalan som bor i hål i branterna. Framöver möjligen skapa en liten ö i mitten.

5. BROTTET
där aktiv kalkstensbrytning sker i den östra delen. Åtgärd: Återskapa alvaret i de västra delarna genom att återanvända det översta jordlagret som tas bort innan ny sprängning sker. Då återetableras den natur­liga växtligheten i området. Bibehåll vatten som gynnar utrotningshotade bladfotingar.

6. TÄCKT DEPONI
Åtgärd: Möjligen skapa en ängsliknande miljö genom slåtter.

7. ÖSTRA DEPONIN
Åtgärd: Sluttäcks. 

 
Karta biodiversitetsplan Degerhamn.
 

Bildgalleri