Så här ser tidsplanen ut för Slite CCS

Cementas ambition är att fabriken i Slite ska vara världens första klimatneutrala cementfabrik i stor skala och att CCS-lösningen kommer att vara på plats senast 2030. På vägen dit finns det ett antal delmoment som ska klaras av.

1. Förstudie

Under våren 2021 har Cementa inlett en förstudie för CCS-satsningen i Slite. I förstudien kartlägger man allt som behöver etableras för att fånga in upp emot 1,8 miljoner koldioxid per år från cementfabriken. Förstudien rör frågor kring teknikval, juridiska frågor, finansiering, logistik och energiförsörjning. En annan viktig del innebär att man analyserar vilka miljökonsekvenser som projektet har, vilket sedan blir grunden för ett nytt miljötillstånd. Förstudien genomförs under 2021 och resultatet från den blir vägvisande för hur den kommande genomförbarhetsstudien ska utformas.

2. Genomförbarhetsstudie

Nästa steg i processen är en genomförbarhetsstudie. Här fördjupas arbetet med samtliga delar av projektet och det tas fram tekniska detaljer och specifikationer kring alla lösningar. Genomförbarhetsstudien ger också en detaljerad bild av vad projektet som helhet kommer att kosta. Att göra en genomförbarhetsstudie för CCS-projektet i Slite beräknas att ta cirka två år.

3. Projektering

Nästa steg i processen är projektering. I denna fas tar man fram detaljerade konstruktionsritningar för hela projektet. Ritningarna fungerar sedan som ett underlag för den eller de entreprenörer som ska bygga om fabriken i Slite med CCS-tekniken. Projekteringsfasen beräknas ta ungefär två år att genomföra.

4. Byggnation och driftsättning

Den sista fasen av projektet är byggnation och driftsättning. Siktet är inställt på att denna del ska kunna påbörjas 2026 för att stå klar 2030. Då kommer Cementas fabrik i Slite att vara världens första klimatneutrala cementfabrik i stor skala.