Vi stärker förekomsten av nipsippan – ett led i vår strategi för ansvarsfull markanvändning

Vi har alla ett ansvar för vår natur. I samklang med naturen tar Cementa fram ett nödvändigt byggmaterial – en samverkan vi är beroende av, och som kommer med ett ansvar. Vårt ansvar bygger på att minimera vår påverkan på biologisk mångfald, att optimera vår efterbehandling för att gynna biologisk mångfald och där det är möjligt skapa mervärden för biologisk mångfald – allt för ett hållbart samhällsbyggande.

Nipsippan är en rödlistad art som förekommer vid Cementas kalkbrott Filehajdar. I arbetet med att stärka nipsippan är ett mål att förstå dess ekologi för att kunna förbättra artens livsmiljö. Med vetenskapliga långtidsstudier har vi skaffat oss betydande kunskap om var den hotade arten trivs, vad den har för miljökrav och hur nya individer kan etablera sig långsiktigt. 

Anders Granér, biolog på Ecogain.

– Det finns en bevarandeplan att följa till följd av implementering av EU-rätt i Sverige. Med Västeuropas största förekomst av nipsippa på Filehajdar har Cementa ansvar att förstå artens biologi och därmed göra rätt val av åtgärder, säger Cementas utredare Anders Granér, biolog på Ecogain. 

Kompensationsåtgärder etablerar nya nipsippor 

Tillsammans med Ecogain har Cementa utrett möjliga kompensationsåtgärder och metoder för att kunna etablera nipsippeplantor och därmed behålla eller öka populationen. 

– Nipsippan blommar tidigt på våren och är viktig för pollinatörer under den kritiska period när inte så många växtarter ännu börjat blomma. Arten ger näring åt de utsvultna humledrottningarna och bina som kryper ur sin vintersömn. Den skapar positiva ekosystemtjänster i naturen, säger Anders Granér. 

För att kunna fortsätta att bryta kalk är det viktigt för Cementa att bevara, sköta och på sikt öka nipsippepopulationen på Filehajdar. Cementa har en ambition att verka och ta ansvar för hotade arter i verksamhetens närnatur och att förstå deras biologi och naturmiljöernas funktion i ett ekosystemperspektiv. Det gör vi genom vetenskapliga undersökningar av olika arters biologi. 

– Målet är att möjliggöra likvärdig eller ökad förekomst av nipsippan på Filehajdar, trots att en mindre del av marken där arten växer tas i anspråk, förklarar Anders Granér. 

Där nipsippan etablerar sig är de starka 

Cementas utredare har genom vetenskapliga undersökningar visat att man kan öka antalet individer på nya delområden. Man har också kommit fram till att det går lika bra, eller bättre, att så frön som att sätta ut småplantor. Det krävs dock öppna ytor utan annan vegetation för att frön ska etableras till nya plantor. 

– På öppna ytor i kanten av Filehajdarbrottet har det fungerat bra att så frön. Vi har visat att mer än femtio procent av fröna gror, och av de plantor som överlevt de två första åren lever alla efter elva år. Flera av dessa plantor blommade redan vid tre års ålder och blommar fortsatt. Och de har i sin tur bildat nya frön och nya plantor som etablerat sig, berättar Anders Granér. 

I mer skuggiga miljöer har etablerade plantor växt långsammare. De första plantorna blommade först vid tio, elva års ålder. Nipsippeplantor som väl etablerar sig har en djup kraftig rot med näringsreserver som gör dem till starka överlevare, de kan bli över 100 år gamla. Nipsippan kan också torka ihop för att vila, men kommer tillbaka. Det största hotet är rådjuren som ökat i population på Gotland. De äter nipsippans blommor och då bildas inga frön, menar Anders Granér. 

Positiv slutsats av studier 

Slutsatsen av de vetenskapliga studierna kring nipsippan på Filehajdar är att det går mycket bra att nyetablera arten och därigenom öka antalet individer. När det gäller kalkbrytning och nipsippans situation på Filehajdar finns mycket goda förutsättningar för att öka både utbredning och antal individer.

Det finns ett flertal delområden på Filehajdar som är mycket lämpliga för nyetablering av nipsippa. Cementa har också tittat på hur skötselåtgärder för nipsippa samtidigt kan gynna andra skyddsvärda arter, och de gynnas främst genom minskad konkurrens av vanliga arter.

Läs vår strategi för ansvarsfull markanvändning