Målområde 2: Kunskap om och resurser för biologisk mångfald

I vårt övergripande mål har inom den egna organisationen den kunskap och de resurser som krävs för att långsiktigt kunna producera byggmaterial, följa beslutade platsspecifika markanvändningsplaner och ta ansvar för biologisk mångfald. Vi bygger kunskap och säkerställer att de åtgärder vi genomför ger maximal nytta för biologisk mångfald genom att kontinuerligt dokumentera, mäta, utvärdera och utveckla vårt arbete. Detta gör vi i balans med andra samhällsnyttiga värden.  

Våra delmål:
  • Vi har kunskap om och förståelse för hur vår verksamhet påverkar biologisk mångfald och andra samhällsnyttiga värden.
  • Personal i vår organisation har relevant kunskap och kompetens om biologisk mångfald.
  • Vi har de förutsättningar som krävs för att genomföra de platsspecifika markanvändningsplaner.
  • Allt arbete för biologisk mångfald, beslut såväl som åtgärder, utgår från en vetenskaplig grund.
  • Vi har kunskap om vårt naturvårdsarbete i form av vilka åtgärder som genomförts och vilka resultat som åtgärderna gett. 

Tillbaka till Ansvarsfull markanvändning.